ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน จอแดน Tour Jordan 8 วัน พัก 5 ดาว นอนดูดาวในทะเลทราย โดยผู้ชำนาญทัวร์จอร์แดน

 

 ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว

 โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) (น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม)

 

ทัวร์ตลาดบน อยู่ดี กินดี ได้สาระความรู้ 

TOURCODE : JO990803MF

 ทัวร์จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน แพคเกจทัวร์จอร์แดน ทัวร์ตลาดบน  เจาะลึกจอร์แดน อยู่ดี กินดี พัก 5 ดาว กับผู้ชำนาญทัวร์จอร์แดน 

อำนวยการทัวร์โดย คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล (เส็ง)
ผู้ชำนาญเส้นทางทัวร์จอร์แดนแบบเจาะลึก มากว่า 14 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)

คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล (เส็ง) ผู้ชำนาญทัวร์จอร์แดน กว่า 14 ปี

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว*****

กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
นครกรีก-โรมันเจอราช (JERASH)ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
มาดาบา (MADABA)เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ ที่บนพื้นโบสถ์มีภาพโมเสกสีชิ้นใหญ่แสดงถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO)ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า โมเสส ผู้ที่รับ “บัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้าได้เสียชีวิตลงณ ที่แห่งนี้
ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE)  ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ แห่งการต่อสู้เมืองครั้งอดีตกาล
ทะเลทรายวาดิรัม (WADIRUM) เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย
 เมืองอาคาบ(AQABA) ล่องเรือ ดำน้ำ ชมปะการังในทะเลแดง ทะเลที่โมเสส แหวกน้ำทะเล เพื่อนำชาวยิวออกจากอียิปต์
สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส  ให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวม ไม่เกิน  30 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
และพักค้างคืนดูดาวที่ทะเลทราย วาดิรัม

ทัวร์ตลาดบน พัก 5 ดาว อยู่ดี กินดี ได้สาระความรู้

 

กำหนดการเดินทาง ปี 2563
กุมภาพันธ์ วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 63 / วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 63 ท่านละ 75,900 บาท
มีนาคม วันที่ 1 – 8 มีนาคม 63 / วันที่ 20- 27 มีนาคม 63 ท่านละ 75,900 บาท
เมษายน วันที่ 11 – 18 เมษายน 63 ( สงกรานต์ ) *** ท่านละ 79,900 บาท
เมษายน วันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 63 ท่านละ 75,900 บาท
พฤษภาคม วันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 63 / วันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 63 ท่านละ 75,900 บาท
มิถุนายน วันที่ 5 – 12 มิถุนายน 63 / วันที่ 19 – 26 มิถุนายน 63 ท่านละ 75,900 บาท
กันยายน วันที่ 4 - 11 กันยายน 63 / วันที่ 18 – 25 กันยายน 63 ท่านละ 75,900 บาท
ตุลาคม วันที่ 9 – 16 ตุลาคม 63 / วันที่  23– 30 ตุลาคม 63 ท่านละ 75,900 บาท
พฤศจิกายน วันที่ 6 – 13 พฤศจิกายน 63 / วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 63 ท่านละ 75,900 บาท
ธันวาคม วันที่ 4 – 11 ธันวาคม 63 ท่านละ 75,900 บาท
ธันวาคม วันที่ 26 ธันวาคม 63  – 2 มกราคม 64 ( ปีใหม่) *** ท่านละ 79,900 บาท

 

วันที่แรก วันแรก - สนามบินสุวรรณภูมิ เช้า/กลางวัน/เย็น
 23.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ EK  ชั้น 4  แถว ประตู 7 แถว พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

 

 วันที่สอง  กรุงเทพฯ – ดูไบ - อัมมาน – เดดซี  -/กลางวัน/เย็น
 02.25 น.

เหินฟ้าสู่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 02.25 – 05.35   เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.10 ชั่วโมง) แวะเปลี่ยนเครื่อง
 07.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เที่ยวบินที่ EK 901  07.30 – 09.35 (ใช้เวลาเดินทาง  3.05  ชั่วโมง)
 09.35 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลก มีความเค็มมากกว่า 20% ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมตั้งอยู่ริมทะเลสาบเดดซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการลอยตัวในเดดซี เพื่อสุขภาพผิวพรรณที่ดี และผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
 ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
  พักโรงแรม  MOVENPICK HOTEL 5*  หรือ เทียบเท่า

 ทัวร์จอร์แดน พัก 5 ดาว เดดซี

 

วันที่สาม  เดดซี – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – ปราสาทเครัค –  เพตรา  เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม - และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
  เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวเดินทางจากอิยิปต์มายังกรุงเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู (เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว) ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านสู่เมืองเครัคซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน" ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
  นำท่านเข้าพักโรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE  HOTEL  5*  หรือ เทียบเท่า

ทัวร์จอร์แดน นครศิลาสีชมพู เพตรา

วันที่สี่   เพตรา –  ทะเลทรายวาดิรัม   เช้า/กลางวัน/เย็น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์
  นำท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106   นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดยกษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตราถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมือง  หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปี   จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
นำท่าน ขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐรถม้าลาก ฯลฯ สนใจ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง  SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.2 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอน น้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ  เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)  ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ ในระหว่างปีค.ศ. 1916—1918ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอีลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง“LAWRENCE OF ARABIA”
นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดแห่งหนี่งของโลกด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล(สีของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) 
นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆและรูปภาพต่างๆผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเลี้ยงแพะเป็นอาชีพฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ2 USDแก่คนขับรถ)
 ค่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน
   นำท่านเข้าที่พัก นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรัม RAHAYED CAMP  หรือ เทียบเท่า

 ทัวร์จอร์แดน ทะเลทรายวาดิรัม

วันที่ห้า ทะเลทรายวาดิรัม  –  เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง   เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์เบดูอิน – และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่เมืองอาคาบาเมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
นำท่านลงเรือ แล่นในทะเลแดงทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และซาอุดิอาระเบีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบาบีคิว บนเรือ พร้อมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง
บ่าย

ให้ท่านได้ดำน้ำ ชมความใสของน้ำทะเลปะการังปลาทะเลหลากชนิดเม่นทะเลแมงกะพรุนฯลฯ ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล คือ กรุงเยรูซาเลมปัจจุบัน   (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 2 USD แก่คนขับเรือ)
 ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
  นำท่านเข้าพักโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL  4*  หรือ เทียบเท่า

ทัวร์จอร์แดน ล่องทะเลแดง ดำน้ำ ชมปะการัง

วันที่หก เมืองอาคาบา –อัมมาน เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า ของโรงแรม – และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน เมืองหลวงของอาณาจักรฮัชไมต์ ประเทศจอร์แดน เป็นเมืมองสมัยใหม่ ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี  มีซากปรักหักพังโบราณจำนวนมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
ขึ้นชม ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมืองตั้งอยู่บนยอดเขา Jabal Al – Qala’a เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน ซึ่งเป็นอัฒจันทร์หินแห่งศตวรรษที่ 2 จุผู้ชมได้ 6,000 คน ซึ่งในปัจจุบันใช้จัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมมายาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ภายในประกอบไปด้วยห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ
ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADANPALACE) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
นำท่านช้อปปิ้งในห้องสรรพสินค้า ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อของฝากาที่ระลึกในห้างสรรพสินค้า
 ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
  นำท่านเข้าพักโรงแรม KEMPINSKI HOTEL  5*  หรือ เทียบเท่า

ทัวร์จอร์แดน

วันที่เจ็ด อัมมาน - สนามบิน เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม – และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเจอราช อยู่ทางด้านเหนือของกรุงอัมมาน ไปเล็กน้อย
ชม นครเจอราช (JERASH)หรือ “เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมืองในยุคก่อน, วิหารเทพซูส , โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน) ด้วยความสามารถทางสถาปัตย์ที่สร้างให้มีจุดสะท้อนเสียงตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า – ออกเมือง บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้ม ด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย


นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราช   ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก  ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกล
จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

 ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 21.00 น.  นำท่านสู่สนามบินกรุงอัมมาน  
22.00 น.  ถึงสนามบิน เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์สเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

ทัวร์จอร์แดน เจอราช

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/-
 02.05 น.

บินสู่ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่  EK 906 AMM DXB 02.05-06.05 (ใช้เวลาเดินทาง  3.00 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง

06.05 น. ถึงสนามบินดูไบพักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น.

เดินทางสู่ประเทศไทย   เที่ยวบินที่  EK 372   DXB BKK 09.40 – 19.15  (6.35 ชม.)

19.15 น.   เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืม

ทัวร์จอร์แดน

 

หมายเหตุ   กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)

TOURCODE : JO990803MF


กำหนดการเดินทาง ปี 2562
ระดับ ที่พัก พักห้องคู่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  เด็ก 3 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มกราคม วันที่ 10 – 17 ม.ค. 63 / วันที่ 24 – 31 ม.ค. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
กุมภาพันธ์ วันที่ 7 – 14 ก.พ. 63 / วันที่ 21 – 28 ก.พ. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
มีนาคม วันที่ 1 – 8 มี.ค. 63 / วันที่ 20- 27 มี.ค.  63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
เมษายน วันที่ 11 – 18 เมษายน 63 ( สงกรานต์ ) 4 / 5 ดาว 79,900 บาท 11,500 บาท 77,500 บาท
เมษายน วันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
พฤษภาคม วันที่ 8 – 15 พ.ค. 63 /  22 – 29 พ.ค. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
มิถุนายน วันที่ 5 – 12 มิ.ย. 63 / วันที่ 19 – 26 มิ.ย. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
กันยายน วันที่ 4 - 11 ก.ย. 63 /  18 – 25 ก.ย. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
 ตุลาคม วันที่9 – 16 ต.ค. 63 / วันที่  23– 30 ต.ค. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
พฤศจิกายน วันที่ 6 – 13 พ.ย. 63 / วันที่ 20 – 27 พ.ย. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
ธันวาคม วันที่ 4 – 11 ธ.ค. 63 4 / 5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท
ธันวาคม วันที่ 26 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 4 / 5 ดาว 79,900 บาท 11,500 บาท 77,500 บาท

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน
- หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า

การชำระเงิน
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิก 45 วัน (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรานต์-ปีใหม่ 45-59 วัน) ก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

ยกเลิก 1-30 วัน (สงกรานต์-ปีใหม่ 44 วัน) ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

*** ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี ***

***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% ***

หมายเหตุ: คณะส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ไม่สามารถทำการยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นคณะที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม ต้องชำระเงิน 100 %

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
- ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตรา (ยกเว้นค่าทิป)
- ค่าเรือล่องทะเลแดง และค่านั่งรถจี๊ปเที่ยวในทะเลทรายวาดิรัม
- ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ >มากกว่า 7 ท่านขึ้นไป)
- ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท
(หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และอื่น ๆ ฯลฯ
- ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
- ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 3 USD / เที่ยว
- ค่าทิป มัคุเทศน์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน รวม 40 USD (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อม invoice ยอดเต็ม)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยท่านละ 800 บาท(โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อม invoice ยอดเต็ม)


หมายเหตุ

1. .บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตั้งแต่ 10 ท่าน แต่ไม่ถึง 15 ท่าน หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน, โรงแรมที่พัก, ภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนัดหยุดงาน ฯลฯ

3. เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย ได้รับบาดเจ็บ หรือถูกทำร้าย ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน สายการบินล่าช้า ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4..เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง

 

**หมายเหตุ ** กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ”

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**