สิงคโปร์-เรดัง-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน บินหรู ล่องสบาย กับสายการบินไทย(TG) 12-15 เมษายน 2563

Genting Dream  (Fullboard)

Songkran on the Cruise Vol.1

 TOUR CODE : CR07I01BZWBF

ฉลองสงกรานต์ บนเรือสำราญ

สิงคโปร์-เรดัง-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน บินหรู ล่องสบาย กับสายการบินไทย(TG)

โปรแกรมรวม ตั๋วเครื่องบิน เรือสำราญ รถรับส่ง พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

วันเดินทาง  12-15 เมษายน 2563

3-Night Redang-Ko Samui-Laem Chabang


Day

Destination

ETA (Local)

ETD (Local)

อา

สิงคโปร์

-

17.00

เกาะเรดัง,มาเลเซีย

10.00

18.00

เกาะสมุย

08.00

17.00

แหลมฉบัง

08.00

-โปรแกรมการเดินทาง


(1)  วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563          กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-Marina Bay Cruise Centre

05.00 น.            คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 2-3 Row D เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง
08.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 (บริการอาหารบนเครื่อง)
11.15 น.            เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

                        หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

14.00 น.            เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

                        ขั้นตอนการเช็ค-อิน นั้นท่านจะต้องทำการโหลดกระเป๋าเดินทางก่อน(ท่านที่พักห้องเดียวกันต้องโหลด

                        พร้อมกันหรือท่านไหนไม่ต้องการที่จะโหลดสามารถถือขึ้นเรือได้เอง) จากนั้นจะผ่านการสแกนกระเป๋าถือ

                        แล้วจึงถึงขั้นตอนการเช็ค-อิน ทุกท่านจะได้รับ บัตร Cruise Card สำหรับใช้บนเรือ

17.00 น.            เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill)ตามกฏของการล่องเรือสากล

1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

***บนเรือจะใช้สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD)***

ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16
    

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                     Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)
    

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

(2)  วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563  เกาะเรดัง,มาเลเซีย


เช้า/กลางวัน        ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16
    

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                     Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)
    

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

10.00 น.            เรือถึง เกาะเรดัง ประเทศมาเลเซีย (ที่เกาะเรดัง เรือจะจอดลอยลำอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็ก(Tender Boat) เข้าไปยังเกาะ *ไม่มีค่าใช้จ่าย*)

ทุกท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์ได้จากทางเรือ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง จะเป็นกิจกรรมดำน้ำ ซึ่งจะจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่โต๊ะ Shore

Excursion ชั้น 6 กลางลำเรือ (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

 

ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก

 
 

1.ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสำราญได้ ทางเรือมีกิจกรรมและร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิด 

   ให้บริการ ตามปกติ

2.ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นบริเวณท่าเรือเรดังก็สามารถทำได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือเล็กจอดจะมีชายหาดและร้าน

   ค้าต่างๆ ให้เดินได้ ทางเรือสำราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน แนะนำเวลา

   กลับมาถึงที่เรือ ไม่ควรเกิน เวลา 17.00 น. เพื่อที่ทุกท่านพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น

สำหรับท่านที่ประสงค์จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

**บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

กิจกรรมบนเรือคลิก

18.00 น.            เรือออกจาก เกาะเรดัง, ประเทศมาเลเซีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

(3)  วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563  เกาะสมุย,ประเทศไทย

เช้า/กลางวัน    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16
    

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                     Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)
    

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น

 

08.00 น.        เรือถึง เกาะสมุย ประเทศไทย (ที่เกาะสมุย เรือจะจอดลอยลำอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็กTender Boat เข้าไปยังเกาะ *ไม่มีค่าใช้จ่าย*)

เกาะสมุย อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร มีพื้นที่ 247 ตารางกิโลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวีราษฎร์ภักดี) มีความยาว 52 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบล้อมรอบภูเขา ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน เนื่องจากเกาะสมุยมีธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ทะเลสวยงาม มีหาดทรายขาวสะอาด เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีท่าอากาศยานที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยเกาะสมุยจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง

(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก

17.00 น.            เรือออกจาก เกาะสมุย, ประเทศไทย

18.00 น.            ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ปาร์ตี้สุด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์บนเรือสำราญ กับงาน

Songkran Party on the Cruise และพิเศษพบกับ นักร้องสาว ซานิ นิภาภรณ์ ที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับเทศกาลแห่งความสุข ณ Zouk Beach Club

                    ***ทุกท่านต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ค่าwifi, ค่าแพ็คเก็จเครื่องดื่ม ฯลฯ โดย

                        นำบัตร Cruise Card  ของท่านไปติดต่อที่ Reception ชั้น 6  สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือเงิน

                        สด สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลล่าห์ SGD***

 

 

(4)  วันพุธที่  15 เมษายน 2563       แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ


เช้า               ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชั้น 16
    

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือ

** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชั้น 7

                     Dream Dining Upper ชั้น 8

(Walk-in open seating)
    

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน

ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น


08.00 น.        เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย

10.00 น.        นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยรถโค้ชปรับอากาศ

13.00 น.        เดินทางถึง สวนลุมไนท์บาร์ซ่า รัชดา (MRT ลาดพร้าว) โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครั้งก่อนทำการจอง***

วันเดินทาง

12-15 เมษายน 2563

(สงกรานต์)

ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน

(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

 

พักเดี่ยว

ราคาท่านละ

ท่านที่ 1-2

ราคาท่านละ

ท่านที่ 3-4

ราคาท่านละ

เด็กทารก

(ไม่เกิน 2 ขวบ)

ราคาท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside)

24,900.-

21,900.-

7,900.-

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน*

28,900.-

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

27,900.-

24,900.-

9,900.-

*ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน*

32,900.-

 

กรณีเด็กทารกต้องการที่นั่ง เพิ่ม 2,900.- บาท

 

***ราคายังไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 63 /คน/ทริป (ชำระบนเรือ)***


 

Inside พัก 3-4 ท่าน จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือข้างผนังห้อง)

**ห้องสำหรับพัก 3-4 ท่าน มีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักก่อนทำการจอง**

 

เงื่อนไขการจอง

1.   ชำระเต็มจำนวน 100%  หลังจากได้รับการยืนยันการจอง

2.   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

3.   การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการจองแบบกรุ๊ป

เงื่อนไขการยกเลิก                                      

1.   ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วัน คืนเงินเต็มจำนวน 100 %

2.   ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 60-45 วัน คืนเงินมัดจำ 50 %

3.   ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน เก็บเงินเต็มจำนวน 100%

 

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ต(เล่มที่ใช้ในการจอง)มา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง

    ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

    เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ

    อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมภาษี กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สายการบินตามที่กำหนด

5. ค่ารถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ

6. รถรับส่งแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ

7. ทิปไกด์ท้องถิ่น

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.     ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

2.     ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

3.     อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

4.     ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

5.     ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

6.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

7.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

WIFI PACKAGE ON BOARD

**ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่ที่บนเรือเท่านั้น**

1 User สามารถใช้ได้ 2 เครื่อง