มองโกเลีย  Mongolia

Outer Mongolia

 

อูลันบาตาร์-อุทยานเทอเรลจ์ 5 วัน 3 คืน

TOUR CODE  :  MG172201BZ

ทัวร์มองโกเลีย 5 วัน 3 คืน

 

เยือนดินแดนอดีตจักรพรรดิเจงกีสข่าน นักรบบนหลังม้าที่ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองจักรวรรดิ์ที่กว้างใหญ่สุดขอบฟ้า จากเหนือจรดใต้ 2,400 กม. สัมผัสชีวิตชาวมองโกลที่น่าค้นหา ชื่นชอบการเร่ร่อน เคลื่อนย้ายที่อยู่เป็นนิจ อาศัยบนทุ่งหญ้า เล่นมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู ร้องเพลง เต้นรำ สัมผัสวิถีทางความเชื่อในศาสนาวัชรยานทิเบต

- บิน Mongolian Airlines บริการอาหาร+เครื่องดื่ม   - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน ในอูลันบาตาร์

- ชมอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่แห่งมองโกเลีย     - ชมอุทยานแห่งขาติเทอเรลจ์ เขาเต่า     

             - ชมโชว์พื้นเมือง                                               - บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด   

          เดินทาง      17-21 มี.ค. 61 (29,999.-)               

                         ** ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก       

ราคารวม   ค่าตั๋วเครื่องบิน+ชุดภาษีตั๋ว, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าบัตรผ่านประตูท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น US $12 ดอลล่าห์/ทริป / ค่าทิปคนขันรถท้องถิ่น US $ 12/ทริป / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ US $12/ทริป

หมายเหตุ 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ สับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีค่าเงินผันผวน กรณีมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตู หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ * 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยไปกับคณะ, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

โปรดทราบ สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

 

เที่ยวบิน และ เวลาบิน
เส้นทาง เที่ยวบิน ออกจากสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินเจงกีสข่าน
สุวรรณภูมิ BKK - อูลันบาตาร์ ULN OM OM 701 22.40 05.50+1 (วันรุ่งขี้น)
อูลันบาตาร์ ULN - สุวรรณภูมิ BKK OM 702 16.40 21.40

 

ทำไม่ไม่นอนกระโจม 1 คืน เนื่องจากมองโกเลียมีอากาศหนาวจัด มีหิมะตกหนักมากในฤดูหนาว การนอนกระโจมในเดือนมีนาคมและเมษายน ยังอยู่ในฤดูคาบเกี่ยวที่อาจมีหิมะตก และอุณหภูมิยังติดลบอยู่ การพักในเขตอุทยาน อากาศจะหนาวจัดกว่าในเมือง สาธารณูปโภคไม่พร้อมเพรียง การจ่ายน้ำร้อนส่งเข้า GUR (กระโจม) ที่มีห้องน้ำในตัวจะมีปัญหาจึงไม่เปิดให้พัก แต่กระโจมแบบห้องน้ำรวมยังเปิดให้พักได้ เพราะห้องน้ำจะมีบริการเฉพาะในอาคารหลัก ซี่งเป็น LOBBY และ ห้องอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกเรื่องการอาบน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินฝ่าความหนาวเหน็บยามค่ำคืนมาใช้ห้องน้ำที่อาคารหลัก ทางผู้จัดฯ จะจัดที่พักในเมืองติดกัน 3 คืน ซึ่งอบอุ่น สะดวกสบาย การเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานเทอเรลจ์ จะเดินทางไปกลับในวันเดียวกัน ซึ่งอุทยานอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 66 กม. ส่วนกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป ท่านจะได้พักกระโจมที่มีบริการห้องน้ำในตัว 1 คืน

 

อุณหภูมิ

มีนาคม  ประมาณ -3 ถึง -15 องศา C

เมษายน ประมาณ 5 ถึง -10 องศา C

 

 

วันแรก             สุวรรณภูมิ-อูลันบาตาร์

วันแรก สุวรรณภูมิ-อูลันบาตาร์ 19.40 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ Q9-Q12 เคาเตอร์สายการบินมองโกเลี่ยนแอร์ไลน์ OM (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 22.40 น. โดยสายการบินมองโกเลี่ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OM 701 (บินตรง) ออกเดินทางไปกรุงอูลันบาตาร์ นครหลวงของประเทศมองโกเลีย ประเทศในทวีปเอเชีย ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากคาซัคสถาน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับรัสเซียและทางทิศใต้ติดกับจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง มีประชากรทั้งประเทศเพียงประมาณ 3 ล้านคน เป็นชาวมองโกล 90 % ชาวคาซัค 4 % ชาวรัสเซีย 2 % ชาวจีน 2 % อื่นๆ 2 % ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง พักผ่อนบนเครื่อง (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม)

 

วันที่สอง         อูลันบาตาร์-จตุรัสซุคบาทาร์-อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน-วัดการดาน-การแสดงพื้นเมือง

05.50 น. สวัสดี....มองโกเลีย เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจงกีสข่าน เมืองอูลันบาตาร์ (เวลาอูลันบาตาร์เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอูลันบาตาร์  


07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ภัตตาคาร

09.00 น. ชมตัวเมืองอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่ของประเทศมองโกเลีย ที่ถูกสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง และ ด้านพุทธศาสนา เมืองนี้ตั้งอยู่ในระดับ ความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำสายสำคัญสายหลัก คือ แม่น้ำตูลกอล (Tuul Gol) (หรือ โตลา Tola) มีพื้นที่ 4,704 ตร.กม. อูลันบาตาร์ ได้รับการบันทึกว่า เป็นเมืองหลวงที่หนาวเย็นที่สุดในโลก

อูลันบาตาร์ มีประชากร 1.38 ล้านคน (พ.ศ. 2558) I นับถือศาสนา พุทธ (นิกายลามะ) I ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย (Parliamentary Republic) I แบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น  21 จังหวัด I วันชาติตรงกับวันที่ 11กรกฎาคม I มีหน่วยเงินตราเป็นสกุล: ตูริก (1,000 ตูริก เท่ากับ 25 บาท) I สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ น้ำมัน โลหะ เครื่องจักรกล วัสดุก่อสร้าง I สินค้าส่งออกสำคัญ ทองแดง ขนสัตว์ เครื่องหนัง เนื้อสัตว์             

อูลันบาตาร์  มีชื่อเรียกต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ 

- พ.ศ. 2182–2249 มีชื่อว่า อูร์กา Urga เป็นภาษารัสเซีย มีความหมายว่า “กระโจมราชวัง” 

- พ.ศ. 2249–2454 มีชื่อว่า คูเร Khuree เป็นภาษามองโกเลีย มีความหมายว่า “ค่าย” และ ภายหลังเรียกว่า อิค คูเร Ikh Khuree เป็นภาษามองโกเลีย มีความหมายว่า “ค่ายใหญ่” 

- พ.ศ. 2454 เมื่อได้รับเอกราชใน มีรัฐบาลและราชวังของบอกด์ข่าน ชื่อเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร Niislel Khuree ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองหลวง” 

- พ.ศ. 2467 สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ได้เปลี่ยนชื่อ นีสเล็ล คูเร เป็น Ulaanbaatar (วีรบุรุษแดง) เป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย (Damdin Sühbaatar) ผู้ปลดปล่อยมองโกเลีย จากการยึดครองของจีน รูปปั้นของ แดมดินชุคบาตาร์ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองอูลานบาตาร์ 


 นำชมจตุรัสซุคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานของรูปปั้นซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 

 นำท่านชมอนุสาวรีย์เจงกีสข่าน (Chinggis Khaan Monument) นักรบที่ยิ่งใหญ่และผู้นำของชาวมองโกเลีย เมื่อปี พ.ศ. 1754 ด้วยการรบพุ่งหลายครั้ง เจงกีสข่าน สามารถยึดครองจีนตอนเหนือ จักรวรรดิคารา-จิไต (Kara-Chitai Empire) จักรวรรดิคาเรสม์ และดินแดนอื่น ๆ อีกหลายแห่ง นับถึงเวลาเมื่อเจงกีส ข่าน สิ้นชีพ จักรวรรดิมองโกลได้แผ่ขยายตั้งแต่ทะเลดำไปจรดมหาสมุทรแปซิฟิก 


11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร 

 นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมา ของชาวมองโกเลียตั้ง แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงรุ่งเรืองที่สุด 

 นำชมอารามกานดาน Gandantegchilen Monastery (สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ) เป็นอารามที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอูลันบาตาร์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ในประเทศมองโกเลีย อารามดั้งเดิมถูกสร้างโดยคำสั่ง ดาไลลามะองค์ที่ 5 Jebtsundamba Khutuktu ในปี พ.ศ. 2352 ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาไม้ต้นเดียว ส่วนอารามที่คงอยู่ในปัจจุบัน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2381 พร้อมกับที่อยู่อาศัยส่วนตัวของ Jebtsundamba Khutuktu ดาไลลามะองค์ที่ 13 หลังจากนั้นมีการสร้างอาคารขึ้นอีกหลายหลัง เช่น อาคารห้องสมุด วิหารราชกุมารี วิหารซู วิหารอวโลกิเตศวร ที่ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมแบบทิเบต สูง 20 เมตร และในปี ค.ศ. 1925 ได้มีการก่อสร้างวิหารที่เก็บพระศพ ขององค์ดาไลลามะ ที่ 8 ฯลฯ  ** จะสังเกตได้ว่าคนมองโกลจะเดินถอยหลังออกจากวัด นั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีวันหันหลังให้พุทธศาสนา

 นำท่านไปชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลันบาตาร์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดับภาพเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพที่เป็นมิตร ระหว่างรัสเซียและมองโกเลีย เช่น การสนับสนุนการปลดแอกจากประเทศจีน และการช่วยรบต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1939 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ได้ทั้งเมือง

 ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

พักที่ ICHMON APARTMENT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) 

www.ichmonhotel.com Ichmon hotel has four–stars and capable of hosting 100 guests in 44 standard and deluxe rooms. 

Ichmon Hotel, Tokyo street, 3rd khoroo, Bayanzurkh District, Ulaanbaatar, Mongolia
วันที่สาม  อูลันบาตาร์-อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์-อูลันบาตาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่เทอเรลจ์ Gorkhi-Terelj อุทยานแห่งชาติที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองอูลันบาตาร์ไปประมาณ 66 กม. ซึ่งมีหินที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ้ำลึกลับ 

 นำชมอุทยานเทอเรลจ์ Gorkhi-Terelj ทางตอนใต้ของอุทยานได้รับการพัฒนา เป็นแค้มป์นักท่องเที่ยว มีกระโจมที่พัก มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มีม้าและอูฐให้เช่า นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน เดินชมธรรมชาติ ขี่ม้า และปีนเขา นำท่านชมหินเต่า กองหินธรรมชาติรูปเหมือนเต่าใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ที่แค้มป์นักท่องเที่ยว

 นำชมวัดแห่งการปฏิบัติสมาธิ (Aryapara Meditation Monastery) แวะเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง แล้วเดินทางกลับเข้าเมืองอูลันบาตาร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

พักที่ ICHMON APARTMENT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)


วันที่สี่           อูลันบาตาร์-เจงกีสข่านบนหลังม้า-พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 นำท่านเดินทางไปชมอนุเสาวรีย์เจงกีสข่านบนหลังม้า Genghis Khan Equestrian เด่นเป็นสง่าด้วยความฐานและรูปปั้นบนหลังม้าสูง 40 เมตร (130 ฟุต) มีพื้นที่ 520 เอเคอร์ ตั้งอยู่บริเวณบนฝั่งแม่น้ำตูล Tuul ทางทิศตะวันออกของเมืองอูลันบาตาร์ รูปปั้นนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเจงกีสข่าน มูลค่าการก่อสร้าง 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฐานเป็นอาคารคอมเพลกซ์ทรงกลม ใช้จัดแสดงนิทรรศการ ส่วนแรก: แสดงเรื่องราวของยุคข่านเรืองอำนาจ ในในศตวรรษที่ 13 และ 14 มีของโบราณ เครื่องมือ เครื่องทอง และเครื่องประดับ อีกส่วนหนี่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับยุคสำริดและวัฒนธรรมโบราณ ของชนเผ่าซงหนูที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศมองโกเลีย มีเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เข็มขัด หัวเข็มขัด มีด เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

 นำชมพระราชวังฤดูหนาวของ Bogd Khan ข่านหรือจักรพรรด์องค์สุดท้ายแห่งมองโกเลีย เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่คงเหลืออยู่ สร้างขึ้นในระหว่างปี พ. ศ. 2436 - 2446 ประกอบด้วย 6 ตำหนักทรงจีน แต่ละตำหนักมีงานศิลปะทางพุทธศาสนา รวมถึงประติมากรรมและภาพวาดทังกา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของมองโกเลีย ที่ไม่ได้ถูกทำลายโดยโซเวียตหรือคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงทรัพย์สินของบอกด์ข่าน เช่น บัลลังก์ เตียง และของสะสม เช่นสัตว์สตาฟต่างๆ เกอร์-กระโจมของท่านข่านที่ใช้ในพระราชพิธี รองเท้าที่พระเจ้าซารนิโคลัน ที่ 2 แห่งรัสเซียมอบให้ของท่านข่านเป็นของขวัญใช้ในงานพระพิธี และอัญมณีเครื่องประดับตกแต่งที่สวมใส่ให้พระคชาธารของท่านข่าน 

 นำชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ Central Museum of Mongolian Dinosaurs ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่เคยท่องทะเลทรายโกบี ฟอสซิลและไข่ได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 โดยนักสำรวจชาวอเมริกัน Roy Chapman Andrews วันนี้ที่นี่ท่านสามารถจะเผชิญหน้าจะจะ....กับฟอสซิลกะโหลกศีรษะไดโนเสาร์สายพันธุ์มองโกล จุดสำคัญที่ถ้าพลาดชม...ถือว่าผิด คือ ฟอสซิลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพันธุ์กินเนื้อ ที่มีความสูง 4 เมตร น้ำหนัก 3 ตัน (ลูกพี่ลูกน้องของ Tyrannosaurus rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเล็กสายพันธุ์ Saurolophus ที่กะโหลกศีรษะมีลักษณะโดดเด่นพิเศษ 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ ICHMON APARTMENT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) 


วันที่ห้า          วัดลามะ-ช้อบปิ้ง-สนามบิน-สุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม

 นำชมพิพิธภัณฑ์วัดลามะเฉาจิง Choi Jin Lama Temple Museum วัดลามะเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงกลางกรุงอูลันบาตาร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของลามะ Luvsan Haidav Choijin ซึ่งเป็นพี่ชายของ Bogd Khan การก่อสร้างวัดเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1904 และเสร็จสิ้นเมื่อสี่ปีต่อมา แต่วัดนี้ได้ถูกปิดในปี ค.ศ. 1938 ต่อมาในปี ค.ศ. 1942 ได้รับการประกาศและอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีของระบบขุนนางในอดีต

 นำท่านสู่ Shopping Centre เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าขนสัตว์แค้ชเมียร์ ราคาน่าทึ่งถ้าท่านเปรียบเทียบราคากับการซื้อเสื้อแค้ชเมียร์แท้ๆ ที่ประเทศอังกฤษ 

 จากนั้นอิสระที่ตลาดมืด NARANTUUL MARKET ให้ท่าน ชิว...ชิว เดินดู และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย NARANTUUL MARKET แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือด้านนอกกลางแจ้ง จะขายเสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ของที่ระลึกต่างๆ ส่วนที่ 2 เป็นอาคารปิดจำหน่าย พืช ผัก ผลไม้ ต่างๆ ที่นำเข้ามาจากรัสเซียและจีนเป็นส่วนใหญ่ รวมถึง ขนม ขนมปัง เค้ก ลูกอม ของขบเคี้ยวทานเล่น นานาชนิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

16.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OM 702

พักผ่อนบนเครื่อง (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม)

21.40 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ (เวลาไทยช้ากว่ามองโกเลีย 2 ชั่วโมง)   

                                                                                                                                


ค่าบริการ    พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)


อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินมองโกเลีย


อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น 2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว 3. ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 3 ดอลล่าร์ และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละ 3 ดอลล่าร์ / คน / วัน 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระบุ


หมายเหตุ ระหว่างมื้ออาหาร จะไม่มีเครื่องดื่มบริการ นักท่องเที่ยวจะต้องสั่งเอง ชำระค่าบริการเอง / บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3% 


สำรองที่นั่ง มัดจำ 10,000 บาท *พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทาง *ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน


เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป – หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %


ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ  

- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ