จองทัยร์และการ่าชำระเงิน 

การจองทัวร์
1. กรุณาจองที่นั่งก่อนการเดินทางแต่เนิ่นๆ เพื่อตอบสนองความประสงค์ของท่านได้ครบถ้วนและมีเวลาเพียงพอในการทำวีซ่า เช่น ทัวร์ยุโรปต้องจองก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 สัปดาห์, ทัวร์จีน, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ อย่างน้อย 4 สัปดาห์ เป็นต้น
2. เมื่อจองที่นั่งแล้ว บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินมัดจำท่านละ 10,000 - 30,000 บาทถ้วน แล้วแต่มูลค่าของแต่ละทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง, วางมัดจำสายการบิน และดำเนินการขอวีซ่าให้ทันที(ยกเว้นประเทศที่ผู้เดินทางต้องดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง)
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนวันเดินทาง 14 วันทำการ
4. หากท่านไม่สามารถเดินทางได้ ต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันเดินทาง ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์    มิฉะนั้นทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำไว้
5. หากท่านได้แจ้งยกเลิกการเดินทางตามกำหนดเวลาดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และค่ามัดจำสำรองที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำสำรองโรงแรมที่พักและรถสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
6. กรุณาส่งหนังสือเดินทาง รูปถ่าย และหลักฐานที่ต้องใช้ในการทำวีซ่าตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อที่จะได้ทำวีซ่าให้ทันตามกำหนดเวลาการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนในวันที่เดินทาง
7. มัคคุเทศก์ของบริษัทจะดูแลรักษาหนังสือเดินทางของท่าน และจะนำส่งคืนให้กับท่านที่เคาน์เตอร์สายการบินในวันเดินทาง พร้อมบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เตรียมการกรอกแบบฟอร์มเข้า-ออกเมือง และเช็คอินทีสนามบินพร้อมตั๋วเครื่องบินในวันเดินทาง
                                                                 
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์

การชำระเงิน ( Payment Porcessing )
 การชำระเงิน

* กรณีนิติบุคคลที่ต้องการใบกำกับภาษี และมีการหัก ณ ที่จ่าย
  โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
  ชื่อบัญชี " บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด "

Logo
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
ประเภท
ธนาคาร ธนชาติ ธนาคารธนชาติ บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด 146-2-07393-8 เทียนกัวเทียน ออมทรัพย์


* จ่ายด้วยเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย
" บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด "
ส่งเอกสารมาที่
579  ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 10140
พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ ระบุชื่อ-ที่อยู่สำหรับติดต่อกลับ

การยืนยันการชำระเงิน
กรณีชำระค่าบริการผ่านธนาคาร สามารถทำการยืนยันการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดย ระบุชื่อ-ที่อยู่สำหรับติดต่อกลับ ของท่าน มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-428 2125
วิธีที่ 2 Scan หลักฐานการโอนเงินพร้อม ระบุชื่อ-ที่อยู่สำหรับติดต่อกลับ  และ อีเมล์มาที่ u.travel@hotmail.com
และเราจะรีบดำเนินการให้โดยทันที และจะทำการยืนยันการใช้งานทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์ ตามที่ได้ระบุไว้
 
สำหรับ นิติบุคคล ที่ต้องการหัก ภาษี ณ ที่ จ่าย
ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่ จ่าย ได้ 3% โดยภาษีที่หัก นั้นจะต้องหัก ณ ราคา ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณา ใส่รายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011109083
บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด
579  ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 10140
โทร: 02-428 2114

และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาตามที่อยู่
579  ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 10140

ข้างต้น ทางเราแนะนำให้จ่ายเงินโดยเช็ค โดยส่งมาพร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(บริษัทไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้จนกว่า จะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)