ทัวร์เรือสำราญ 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์) Royal Caribbean… Allure of the SEAs!

 

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์)

Royal Caribbean… Allure of the SEAs!

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***

พฤษภาคม – ตุลาคม2563

ราคาเริ่มต้นที่….99,900บาท

บาร์เซโลน่า – ปัลมา เดอ มายอร์กา (โซลเลอร์)– มาร์กเซย์ (อาร์ลส์)

 ลา สเปเซีย (ชิงเกว เตเร่) - โรม – เนเปิ้ลส์ (ซอร์เรนโต้) - บาร์เซโลน่า

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว)

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

ท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 9-18 พ.ค./ 20-29 มิ.ย./ 19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย.

ราคาทัวร์ 102,900 บาท : 9-18 พ.ค. (เริ่มต้นห้องพักแบบมีระเบียงวิวสวน)

ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค.

ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 8-17 ส.ค. (มีเฉพาะห้องแบบมีระเบียง)

Royal Caribbean… Allure of the SEAs!

เรือมีขนาด 225,282 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 6,296 คน มีทั้งหมด 18 ชั้น

ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้)

 

 • ห้องพักบนเรือแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                       ( TRIPLE ROOM ) ต้องทำการตรวจสอบกับบริษัท เนื่องจากห้องพักบนเรือ ที่สามารถพักได้ 3 ท่าน มีจำนวนจำกัด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลขห้องพักให้กับคณะ เนื่องจากห้องพักบนเรือเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเภทห้องพักในระดับที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันหรือ ชั้นเดียวกัน ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ทั้งนี้ห้องพักแบบมีระเบียงที่จองแบบกรุ๊ป อาจเจอห้องที่ติดเรือชูชีพได้

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์)

Royal Caribbean… Allure of the SEAs!

 

วันแรก             กรุงเทพมหานคร

18.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.45 น.         ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

วันที่สอง         อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า

04.10 น.         เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

07.25 น.        ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)

10.00 น.         เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 บ่าย                  นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ (Gothic Quarter) หนึ่งในย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม ในอดีตย่านเมืองเก่าริมท่าเรือแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของชุมชนชาวยิว ซึ่งกลุ่มอาคารในปัจจุบันได้มีการถูกบูรณะให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 บนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมัน หลายส่วนของย่านนี้ เป็นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็นเพียงทางเท้าซึ่งไม่สามารถเดินรถได้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งบาร์เซโลน่า (Cathedral of Barcelona) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulaliaวิหารสไตล์โกธิคโบราณซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ซากราด้า แฟมิเลียร์ ใช้เวลาก่อสร้างราว 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 15

15.00 น.         นำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญที่ Royal Caribbean, Allure of the SEAs

18.00 น.         เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่สาม         ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – โซลเลอร์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์ (Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลิเอลิริก ห่างเพียง 25 กิโลเมตรจากเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา เมืองนี้มีประชากรอาศัยเพียง 14,000 คน เป็นหนึ่งในเมืองวินเทจที่มีเสน่ห์ย้อนยุคน่าหลงไหล นำท่านชม จัตุรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมืองในวันหยุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยร้านน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาโธมิว (Church of St Bartomeu) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ ได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ.1904 และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลัน นาม Joan Rubio หนึ่งในศิษย์เอกของศิลปินเอกแห่งสเปน อันโตนิโอ เกาดี้ ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิค ในขณะที่ภายนอกออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยแบบโมเดิร์น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางด้วยรถแทรมสายวินเทจ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 1913  สู่ เมืองพอร์ต ดิ โซลเลอร์ (Port de Soller) เมืองท่าซึ่งตั้งอยู่บนอ่าวรูปเกือกม้าทางตอนเหนือของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศัยเพียงราว 3,000 คน เป็นเมืองรีสอร์ทขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตากอากาศและต้องการความเงียบสงบไม่วุ่นวาย ซึ่งต่างจากเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่แน่นขนัด นำท่านเดินเที่ยวชมบริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินค้าพื้นเมือง จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับสู่เมือง         ปัลมา เดอ มายอร์กา (***หากรถแทรมไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะนำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชแทน)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์ลิค คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914  ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

15.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์

16.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

วันที่สี่              มาร์กเซย์ – อาร์ลส์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือมาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส)

                          นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน (Rhone river) ในจังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์ (Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  นำท่านเข้าชมโรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจันทร์สำหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นนำท่านชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย์ (Marseille) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำท่านเข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมาแล้วก็มักจะนำเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุงให้สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมาร์กเซย์  จากนั้นนำท่านชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย์ บริเวณท่าเรือแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญในการค้าขายระหว่างประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส

17.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือมาร์กเซย์

18.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่ห้า            ลา สเปเซีย

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.30 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี

                        นําท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี หมู่บ้านสีสันสดใส 5 หมู่บ้านที่เรียงรายกันอยู่ริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลาและปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลที่คงความเป็นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก หมู่บ้านทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                  นําท่านชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกันกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ ทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

17.00 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ ลา สเปเซีย

18.00 น.        เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย

 

วันที่หก           โรม – วาติกัน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี

นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  (อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ่งนครรัฐวาติกันจัดว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ซึ่งได้รับการออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangeloจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์คาปิโตลิเน (Capitoline Museum)หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในอดีต เริ่มจากพระสันตะปาปา โป๊ป ซิกตุส ที่ 4 (Pope Sixtus IV) ได้บริจาคทองสัมฤทธิ์โบราณ หรือ Ancient Bronze ให้แก่ชาวกรุงโรม เมื่อปี ค.ศ.1471 หลังจากนั้นงานสะสมมาขึ้นเรื่อยๆจนถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1734 และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกปัจจุบันบริหารงานโดยสภาของกรุงโรม ใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจัดแสดงงานศิลปะ โบราณวัตถุ อีกทั้งยังมีประติมากรรมทางโบราณคดีอันล้ำค่ามากมายตั้งแต่ยุคโรมัน ยุคกลาง และยุคเรอเนซองส์ จากนั้นนำท่าน           แวะถ่ายรูปกับโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิติตัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ำพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ได้เวลานำท่านสู่ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน  ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

17.30 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

20.00 น.         เรือสำราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่เจ็ด          เนเปิ้ลส์ – ซอร์เรนโต้

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี

                         นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) สำนักสงฆ์โบราณตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 8 ซึ่งสร้างขึ้นอยู่บริเวณริมฝั่งใกล้กับท่าเรือของเมืองซอร์เรนโต้ โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นภายหลังอยู่ในอาณาเขตเดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14 แบบสไตล์บาโร๊กด้วยหินอ่อนสีขาวนวล สิ่งที่น่าสนใจของสถานที่นี้คือบริเวณกุฏิ หรือที่เรียกว่า Cloister ซึ่งสร้างเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบสวนที่มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง และยังคงรักษาศิลปะดั้งเดิม         ในอดีตไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Cloister เป็นสถานที่นิยมของชาวเมืองซอร์เรนโต้สำหรับจัดพิธีมงคลสมรส หรืองานเทศกาลรื่นเริงในฤดูร้อน (หากบริเวณด้านในปิดให้เข้าชมด้วยการจัดการแสดงหรือด้วยเหตุผลอันหนึ่ง         อันใด จะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งซานแอนโตนิโน                (Basilica di Sant'Antonino) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นักบุญผู้อุปถัมภ์เมืองซอร์เรนโต้ อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซอร์เรนโต้  สร้างขึ้นด้วยสไตล์บาโรก อยู่บริเวณจัตุรัสซานแอนโตนิโน

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ้ลส์ (Province of Naples) และแคว้นกัมปาเนีย (Campania) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิ้ลส์ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ้ลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เมืองเนเปิ้ลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิ้ลยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   นำท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เนเปิ้ลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณอ่าว ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสำคัญของเมือง นำท่านเข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิ้ลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึ่งในราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดในทวีปยุโรป   อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของเมือง เนเปิ้ลส์ กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที่ยังคงสะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีต

17.30 น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เมืองเนเปิ้ลส์

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

20.00 น.        เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองเนเปิ้ลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

 

วันที่แปด         AT SEA

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน     คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room              : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต

Entertainment            : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ

                                       หลากหลาย สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม

Sport and Activities                 : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness       : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรือ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

 

วันที่เก้า           บาร์เซโลน่า

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า

08.30 น.         นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ

                         นำท่านเดินทางสู่ La Roca Village (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ช้อปปิ้งเอาท์เลต ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมลดราคาขายกว่า 140 บูติค อาทิเช่น ARMANI, BURBERRY, COACH, GUCCI, GEOX, GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH LAUREN, SAMSONITE, THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย                  นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น

 

16.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพื่อเช็คอินและทำ Tax Refund

19.00 น.         ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

23.30 น.         เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่สิบ          กรุงเทพมหานคร

01.25 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

15.00 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 


10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์)

Royal Caribbean… Allure of the SEAs!

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 20-29 มิ.ย./ 19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย.

ราคาทัวร์ 102,900 บาท : 9-18 พ.ค. (เริ่มต้นห้องพักแบบมีระเบียงวิวสวน)

ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค.

ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 8-17 ส.ค. (มีเฉพาะห้องแบบมีระเบียง)

 

อัตราค่าบริการ

9-18 พ.ค.

มิ.ย / ก.ย. / ต.ค.

กรกฎาคม

8-17 ส.ค.

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

-

99,900

103,900

119,900

(ห้อง Balcony)

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ Central Park View) 

ท่านละ

102,900

-

-

-

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

10,000

17,000

17,000

-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักราคาเริ่มต้นของแต่ละช่วงเดินทาง ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น)

46,000

(Central Park)

48,000

(Inside)

45,000

(Inside)

63,000

(Balcony)

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

90,000-130,000

 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK)

20,000

20,000

20,000

22,000

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ไม่รวมวีซ่า

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  31 ส.ค.2562) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

 

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ และค่า service fee ของทางเรือ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

                                                 สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท

                                งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 25%

* ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

 

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • วันที่เก้า           บาร์เซโลน่า

   

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

  07.00 น.         เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า

  08.30 น.         นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ

                           นำท่านเดินทางสู่ La Roca Village (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ช้อปปิ้งเอาท์เลต ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมลดราคาขายกว่า 140 บูติค อาทิเช่น ARMANI, BURBERRY, COACH, GUCCI, GEOX, GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH LAUREN, SAMSONITE, THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

   

  กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

   

  บ่าย                  นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น

   

  16.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพื่อเช็คอินและทำ Tax Refund

  19.00 น.         ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

  23.30 น.         เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

   

  วันที่สิบ          กรุงเทพมหานคร

  01.25 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

  15.00 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

   


  10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เรือยักษ์)

  Royal Caribbean… Allure of the SEAs!

  ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 20-29 มิ.ย./ 19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย.

  ราคาทัวร์ 102,900 บาท : 9-18 พ.ค. (เริ่มต้นห้องพักแบบมีระเบียงวิวสวน)

  ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค.

  ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 8-17 ส.ค. (มีเฉพาะห้องแบบมีระเบียง)

   

  อัตราค่าบริการ

  9-18 พ.ค.

  มิ.ย / ก.ย. / ต.ค.

  กรกฎาคม

  8-17 ส.ค.

  ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

  -

  99,900

  103,900

  119,900

  (ห้อง Balcony)

  ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ Central Park View) 

  ท่านละ

  102,900

  -

  -

  -

  อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

  10,000

  17,000

  17,000

  -

  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักราคาเริ่มต้นของแต่ละช่วงเดินทาง ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น)

  46,000

  (Central Park)

  48,000

  (Inside)

  45,000

  (Inside)

  63,000

  (Balcony)

  ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

  90,000-130,000

   

  ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK)

  20,000

  20,000

  20,000

  22,000

  กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

  ไม่รวมวีซ่า

   

  **ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

  ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  31 ส.ค.2562) **

  ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

  •   กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
  •   กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

   

  โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

  •   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
  •   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
  •   ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

  •   ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ และค่า service fee ของทางเรือ
  •   ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
  •   เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

   

  อัตรานี้ไม่รวมถึง

  •   ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท
  •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

  การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

                                                   สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 60,000 บาท

                                  งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

  กรณียกเลิก

  * ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  * ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 25%

  * ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

  * ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

  * ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

  * ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

  หมายเหตุ :

  •   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
  •   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
  •   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
  •   การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
  •   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
  •   สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
  •   ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบ)

 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น และไม่ชำรุด ขาด หรือเปียกน้ำ

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...

(สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)

5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)

6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)

7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)

8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

-        เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

-        เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

-        เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

กรณีอำนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง

-ใบสำเนาบันทึกการหย่า โดยระบุว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร

-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจศาล

เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

กรณีบุตรบุญธรรม

-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอำเภอ/เขต

ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

***ถ้าเอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ ประจำการในประเทศไทย***

9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที่เดินทาง)

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN

-          กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

-          กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า

-          กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

-          กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

-          กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

-          กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

 

 1. หลักฐานการเงิน : 

สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอัพเดท 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

************* ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น**************

 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

-          หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

-          กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

 

https://www.utravel.co.th/attachments/view/?attach_id=226360