เรือสำราญ ทัวร์เรือสำราญ 12 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบี้ยนใต้ พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแล ตลอดการเดินทาง

 12 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบี้ยนใต้ Freedom of the SEAS

12 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบี้ยนใต้

 ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลิปส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คิตส์ แอนด์ เนวิส – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี่

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยวประเทศกลุ่มแคริบเบี้ยนใต้

27 มี.ค.- 7 เม.ย.2563 / 24 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563

160,000บาท

(ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ...พักห้องระบียง Balcony ทุกห้อง)

เรือสำราญรอยัลแคริบเบี้ยน Freedom of the SEAS!!! 
Freedom of the SEAS!!!

เรือขนาด 155,000 ตัน มีทั้งหมด 15 ชั้น

จุผู้โดยสารได้ 4,500 คน

 ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้)

12 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบี้ยนใต้

ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลิปส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คิตส์ แอนด์ เนวิส – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี่

 

วันแรก            กรุงเทพ – อิสตันบูล

20.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.         ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

 

วันที่สอง        อิสตันบูล – ไมอามี่

06.05 น.         เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1389 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

                         อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตันบูล

13.30 น.         ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินไมอามี่ (ใช้เวลาบินประมาณ 12.25 ชั่วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

18.55 น.         เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ (MIA) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sheratom Miami Airport Hotel & Executive**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       ไมอามี่ – ซานฮวน (เปอร์โตริโก)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินไมอามี่ เพื่อเชคอิน

10.25 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก โดยเที่ยวบิน... (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

13.01 น.         เดินทางถึงสนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก

                         นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

                         นำท่านเชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean “Freedom of the Seas!!” ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ และในวันแรกของการเชคอินลงเรือสำราญ ทางเรือจะมีพิธีการซ้อมหนีไฟ ดังนั้นทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมหนีไฟในวันนี้ โดยทางเรือจะมีการเชคชื่อ ดังนั้นท่านต้องแสดงตน ณ จุดนัดพบ    

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.30น.         เรือสำราญออกจากท่าเรือ ซานฮวน มุ่งหน้าสู่เมืองชาร์ลอตต์อะมาลี แห่งเซนต์โทมัส (หมู่เกาะเวอร์จิ้น)

 

หมายเหตุ      กิจกรรม Shore Excursion ที่อิงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการดูสัตว์ทะเล อาจมีการปรับเปลี่ยนหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือกิจกรรมนั้นได้หยุดให้บริการจาก local supplier หรือ จากทางเรือ ซึ่งจะมีแจ้งให้ท่านได้รับทราบต่อไป

 

วันที่สี่            ฟิลิปส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.         เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ฟิลิปส์บูรก์, เซนต์มร์ติน

                         นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการชมเมืองโดยการปั่นจักรยาน (Bicycle Tour) นำท่านเที่ยวชมโบราณสถานและสถานที่สำคัญของเมืองฟิลิปส์บูรก์ ไม่ว่าจะเป็นวังปาสังกราฮาน (Pasanggrahan Royal Guesthouse), ท่าเรือกัปตันฮอดจ์ (Captain Hodge Wharf) และ สถานที่สำคัญอื่นๆเช่น The Cold Court House, Freedom Fighters monument, Salt Pickets monument ได้เวลานำท่านเที่ยวชมความสวยงามของผืนน้ำแห่งเมืองฟิลิปส์บูรก์ (ใช้เวลาในการเที่ยวชมเมืองประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเดินเล่นบริเวณท่าเรือ เนื่องจากกิจกรรมของทางเรือสำราญจะมีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น ดังนั้นท่านจะได้มีเวลาพักผ่อน หรือ ทำกิจกรรมบนเรือสำราญต่อไป

17.00น.         เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองฟิลิปส์บูรก์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ (สหพันธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส)

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า          บาสแตร์ (ประเทศสหพันธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         นำท่านลงเรือคาตามารานเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะเนวิส ซึ่งเป็นอีกเกาะหนึ่งแห่งสหพันธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส สนุกสานกับกิจกรรมการนั่งเรือคาตามารานชมความสวยงามของทะเลแคริบเบี้ยน พร้อมทั้งดำน้ำชมปะการังและความสวยงามของโลกใต้ทะเลแห่งอ่าว ซีครูด (Secluded bay) หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นเต่าทะเลแคริบเบี้ยน และ ปลากระเบน (Stingray) ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันบนเรือคาตามาราน (Light Meal)

บ่าย                   นำท่านสู่ชายหาดเนวิส ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ หรือจะเลือกดำน้ำดูปะการังบริเวณเรียบหาด สมควรแก่เวลาเรือคาตามาราน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ ให้ท่านได้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองบริเวณท่าเรือเมืองบาสแตร์ ซึ่งมีสินค้าและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศของเมืองบาสแตร์ เมืองหลวงของสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส  และเป็น 1 ในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาะลีวาร์ด เมืองบาสแตร์ถือเป็น 1 ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแคริบเบี้ยนตะวันออกอีกด้วย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00น.         เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองบาสแตร์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองเซนต์จอน ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

 

วันที่หก         เซนต์จอนส์ (ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         นำท่านสัมผัสประสบการณ์ว่ายน้ำกับปลากระเบน (Sting Ray) แห่งทะเลแคริบเบี้ยน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของปลากระเบนอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้ว่ายน้ำและดำน้ำได้อย่างเต็มที่ก่อนนำท่านกลับสู่เรือสำราญ (ระยะเวลาในการทำทัวร์ประมาณ 3 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือเมืองเซนต์จอนส์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา ประเทศที่ตั้งอยู่ในเวสต์อินดีส์ ทะเลแคริบเบียน เซนต์จอนส์เป็นจุดศูนย์กลางด้านการค้าของประเทศและเป็นเมืองท่าของเกาะแอนติกา นำท่านเที่ยวชมหมู่อาคารโบราณสีสันสวยงามและอิสระใหท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย โดยท่านต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.

17.00น.         เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองเซนต์จอน มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองแคสตรีส์ ประเทศเซนต์ลูเซีย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่เจ็ด        แคสตรีส์ (ประเทศเซนต์ลูเซีย)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         นำท่านสัมผัสความสวยงามของเกาะแคสตรีส์ แห่งประเทศเซนต์ลูเซีย โดยทำท่านนั่งรถเที่ยวชมความสวยงามรอบเกาะ ไม่ว่าจะเป็นสวนประวัติศาสตร์ Diamond Estate แห่งซูเฟรย์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของประเทศเซนต์ลูเซีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสวนประวัติศาสตร์ได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สวนพฤกษศาตร์แห่งเซ็นต์ลูเซีย ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกพืชพันธ์หลากหลานสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ในแถบแคริบเบี้ยน รวมถึงน้ำตก (Multicolor Waterfall) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แห่งเซนต์ลูเซีย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยในสวน โดยทางทัวร์จัดค่าอาหารให้ท่านละ 30 USD

บ่าย                  อิสระให้ท่านได้แช่นำแร่ร้อน (Hot spring) แห่งเซนต์ลูเซีย ซึ่งเชื่อว่าสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ดี (หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย ผ้าขนหนูสามารถนำจากเรือลงไปได้) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาแห่งประเทศเซนต์ลูเซีย หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือ พร้อมเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

18.00น.         เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองแคสตรีส์ มุ่งหน้าสู่เมืองบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่แปด       บริดจ์ทาวน์ (บาร์เบโดส)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         นำท่านเที่ยวชมเมืองบริดจ์ทาวน์ (Bridgetown) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบาร์เบโดส ในอดีตเป็นเมืองหลวงหนึ่งในสามเมืองของสหพันธรัฐอินเดียตะวันตก สถานที่ตั้งของเมืองก่อตั้งขึ้นโดยผู้ตั้งรกรากชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1628 โดยการนำของเซอร์ วิลเลียม คอร์ตเทน ที่เซนต์เจมส์ทาวน์ ปัจจุบันเป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่สำคัญในแคริบเบียน มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สนเทศศาสตร์ การชุมนุม และท่าเรือสำราญ และในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ย่านเมืองเก่าและแกร์ริสัน ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก(UNESCO World Heritage) อีกด้วย นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงและสถานที่สำคัญๆของประเทศบาร์เบโดส ไม่ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภา (Parliament House) ซึ่งสร้างในสมัยศตวรรษที่ 18 จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสนักรบ (National Heroes Square)  และชมหมู่อาคารบ้านเรือนโบราณสีสันสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

บ่าย                  นำท่านสัมผัสประสบการณ์ลงเรือดำน้ำ Atlantis Submarine เพื่อชมความสวยงามของโลกใต้ทะเล (กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นกับทางเรือสำราญเป็นสำคัญ)

 

17.00น.         เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองบริดจ์ทาวน์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซานฮวน เปอร์โตริโก้

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่เก้า         At Sea

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room              :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment            :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

 Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness     :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

 

วันที่สิบ         เมืองเก่าซานฮวน – ไมอามี่

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.       นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเที่ยวชมเมืองเก่าซานฮวนก่อนขึ้นเครื่องกลับ

นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าซานฮวน (San Juan)เมืองหลวงของเปอร์โตริโก และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 42 ของสหรัฐอเมริกา เมืองซานฮวนเป็นเมืองเก่าแก่อันดับ 2 ของเมืองในหมู่เกาะทะเลแคริบเบี้ยนที่ถูกสร้างโดยชาวยุโรป เกาะแห่งนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชื่อดัง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาและได้ตั้งชื่อตอนค้นพบเกาะนี้ว่า San Juan Bautista แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Puerto Rico และในยุคสเปนเรืองอำนาจในปี 1509 สเปนก็เข้ามายึดครองเกาะเปอร์โตริโก เนื่องจากเป็นท่าเรือที่สำคัญในการลำเลียงเสบียงจากทวีปอเมริกาเหนือและใต้ไปยังประเทศสเปน จนกระทั่งปี 1898 จึงถูกยกให้สหรัฐอเมริกาหลังจากสเปนแพ้สงครามสเปน-สหรัฐอเมริกา เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐอเมริกา และยังเป็นศูนย์กลางเมืองท่าที่สำคัญในสมัยก่อน นำท่านเที่ยวชมรอบเขตเมืองเก่าที่มีหมู่อาคารโบราณสีสัน สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยยังอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน จนองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองเก่าซานฮวน เป็นเมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี 1982 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าซานฮวน

11.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานฮวนเพื่อเช็คอิน

                         อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย

13.45 น.         เครื่องออกเดินทางจากสนามบินซานฮวน สู่ สนามบินไมอามี่ โดยเที่ยวบิน AA1299

16.45 น.         เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                         นำท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส

20.45 น.         ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78

                         (ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

 

วันที่สิบเอ็ด          ไมอามี่ – อิสตันบูล

15.05 น.         เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

15.05 น.         เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

17.55 น.         ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK58 (ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง)

                         สายการบินมีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

 

วันที่สิบสอง         กรุงเทพมหานคร

07.30 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 

12 วัน กลุ่มประเทศแคริบเบี้ยนใต้

 ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลิปส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คิตส์ แอนด์ เนวิส – แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี่

 

อัตราค่าบริการ  (บาท)

มีนาคม – เมษายน 2563

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  (พักห้อง Balcony ในเรือ)

160,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

35,000

เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)             

155,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TK เท่านั้น)

 (มีเพียง 6 ที่นั่งในชั้นธุรกิจ : BKK-IST-MIA-IST-BKK)

115,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – หักค่าตั๋วคืนท่านละ(BKK- IST-MIA-IST-BKK)

32,000

ค่าวีซ่าโคลอมเบีย ท่านสามารถใช้วีซ่าอเมริกาเข้าได้

ไม่รวมวีซ่าอเมริกา

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2563) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

 

โปรแกรมท่องเที่ยวแคริบเบี้ยนใต้ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK/AA  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), เรือพักห้องมีระเบียง, รวม Gratuities แล้ว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)

 สำหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกค้าสามารถดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทำการสมัครได้ทาง เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัทดำเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีนี้ทางบริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทำการสัมภาษณ์อีกที)

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

                                                 สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 70,000 บาท

                                งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
https://www.utravel.co.th/attachments/view/?attach_id=226365